Điều chỉnh QĐ 88

UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG

___________

Số: 232/TB-VP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG BÁO

Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố

Nguyễn Trung Tín về triển khai thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường

đối với chất thải rắn trên địa bàn thành phố

_________

 

Ngày 9 tháng 4 năm 2009, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín đã chủ trì cuộc họp để nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính báo cáo về triển khai thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp có đại diện các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Y tế, Cục Thuế thành phố, Uỷ ban nhân dân các quận – huyện. Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo và ý kiến của các đơn vị dự họp; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Nguyễn Trung Tín đã có ý kiến kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Giao Liên Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến góp ý của các đơn vị dự họp để khẩn trương rà soát hoàn chỉnh trình Uỷ ban nhân dân thành phố ký ban hành trước ngày 15 tháng 4 năm 2009; đồng thời phối hợp với các Sở – ngành, đoàn thể có liên quan, các cơ quan Báo đài có kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân và các tổ chức liên quan nắm bắt để thực hiện. Nội dung hướng dẫn phải bám sát Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố, nếu có những nội dung trái với Quyết định nêu trên thì kịp thời báo cáo đề xuất trình Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định. Thời điểm bắt đầu thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn thành phố dự kiến kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2009; sau khi Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố xem xét chấp thuận.

2. Chấp thuận áp dụng mức tạm trích để lại 5 – 10% tổng số phí thu được nhằm phục vụ công tác thu phí tuỳ theo quận – huyện trong 3 tháng đầu kể từ khi bắt đầu thu; sau thời gian này giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tổng hợp số phí thu được của từng quận – huyện, cân đối tỷ lệ trích để lại cụ thể cho từng quận – huyện phù hợp, trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết định.

3. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố khẩn trương lập kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho Uỷ ban nhân dân các quận – huyện, phường – xã, các đơn vị thực hiện thu phí trong tháng 4 năm 2009 để nắm bắt và triển khai thực hiện thu phí theo đúng quy định; đồng thời phối hợp với các Báo, Đài để thông tin và tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân; nội dung tập huấn, tuyên truyền phải đơn giản, dễ nhớ, dễ hiểu để nhân dân nắm bắt thực hiện.

4. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố cung cấp tài liệu tập huấn, những biểu mẫu liên quan thống nhất để các quận – huyện chủ động triển khai thực hiện.

5. Giao Sở Tài chính cân đối tạm ứng kinh phí để Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền; đồng thời thẩm định dự toán kinh phí thực hiện chính thức để trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt theo đúng quy định.

6. Việc triển khai thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm giảm chi ngân sách thành phố cho vấn đề thu gom, vận chuyển chất thải rắn mà từ trước đến nay đều do ngân sách thành phố bao cấp; đồng thời tăng cường ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, đảm bảo sự công bằng của từng đối tượng, thành phần dân cư đối với trách nhiệm bảo vệ môi trường. Để công tác này đảm bảo tiến độ, hiệu quả, giao Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận – huyện quán triệt, chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo việc triển khai thực hiện thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo quy định tại Quyết định số 88/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân thành phố và hướng dẫn của các Sở, ngành liên quan; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành liên quan quán triệt chủ trương, giải thích cho nhân dân được rõ, tránh máy móc để thực hiện có hiệu quả công tác thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn theo địa bàn quản lý.

7. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát Quyết định số 5424/1998/QĐ-UB-QLĐT ngày 15 tháng 10 năm 1998 của Uỷ ban nhân dân thành phố về ban hành bản quy chế về tổ chức và hoạt động của Lực lượng làm dịch vụ thu gom rác dân lập, có ý kiến đề xuất Uỷ ban nhân dân dân thành phố xem xét, quyết định huỷ bỏ hoặc điều chính cho phù hợp với những quy định hiện hành.

8. Trong quá trình triển khai thực hiện thu phí vệ sinh và phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn, nếu có vướng mắc phát sinh thì giao Liên Sở Tài chính – Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; những trường hợp vượt thẩm quyền quy định phải kịp thời báo cáo đề xuất trình Uỷ ban nhân dân thành phố giải quyết.

Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố xin thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố đến các cơ quan liên quan để thực hiện./.

Nơi nhận:

– Thường trực Thành uỷ;

– Thường trực HĐND/TP;

– Các cơ quan Đoàn thể;

– TTUB: CT, PCT;

– Văn phòng Thành uỷ;

– Các Sở, ngành;

– Các Báo, Đài;

– VPUB: CPVP;

– Phòng Chuyên viên;

– Lưu: VT, (ĐTMT-LHT) TV.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Kim Phát

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s